Menu
al.to - Sklep internetowyal.to - Sklep internetowy
Wszędzie▼
✓Wszędzie
Mama i dziecko
Gry i zabawki
AGD małe
AGD
Telewizory i audio
Komputery i laptopy
Urządzenia mobilne
Strefa dla gracza
Dom i ogród

Zalety szczoteczek

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA LUB ZWROT PIENIĘDZY

1. Jakie produkty biorą udział w akcji?

szczoteczki akumulatorowe Oral-B (bez szczoteczek na baterie), - irygatory Oral-B OXYJET,

zestawy Oral-B OXYJET + 3000

Lista produktów objętych programem może ulec zmianie.

Czas trwania programu ograniczony. Aktualny Regulamin na stronie: www.oralb.pl

2. W przeciągu jakiego czasu od zakupu można zwrócić produkt?

Konsument niezadowolony z produktu ma możliwość jego zwrotu w przeciągu 100 dni.

3. Jak zwrócić produkt?

Konsument przesyła produkt do Agencji Reklamowej na adres: Avanti, ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek, wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu, który jest dostępny do wydruku ze strony www.oralb.pl Organizator zwraca pełną kwotę zakupu przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki. Więcej informacji pod numerem telefonu +48 22 / 760 10 68, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9 - 16. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem usług operatora.

4. Pod jakimi warunkami zwrot zostanie uznany?

Produkt należy zwrócić w wyznaczonym terminie:

- ze wszystkimi akcesoriami będącymi na wyposażeniu oryginalnie zakupionego produktu,

- wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub kserokopii oryginału faktury VAT.

REGULAMIN PROGRAMU

„Satysfakcja Gwarantowana”

ORGANIZATOR
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o. o.
ul. Zabraniecka 20,
03-872 Warszawa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 [Określenie Organizatora]

Wyłącznym właścicielem programu „Satysfakcja Gwarantowana” jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, określany w dalszej części regulaminu jako Organizator.

§2 [Cel programu]

Program został przygotowany w celu zapewnienia nabywcom wyrobów Organizatora możliwie jak najlepszej jakości zakupionych produktów oraz ich zwrotu w razie braku satysfakcji z ich użytkowania. Celem programu jest ponadto uzyskiwanie od nabywców informacji jakie przyczynią się do opracowywania wyrobów o coraz lepszych walorach użytkowych oraz przekazywanie im informacji o najnowszych produktach Organizatora.

§3 [Zakres programu]

Programem „Satysfakcja Gwarantowana” objęte są oferowane przez organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produkty marki „Braun”:

  • męskie golarki elektryczne Braun Series 7, Series 5 i Series 3
  • depilatory Braun Silk-épil 7 i Silk-épil 5
  • produkty do pielęgnacji włosów z serii Satin HairTM 7 i Satin HairTM 5
  • produkty do pielęgnacji włosów z serii Satin HairTM Colour
  • ręczne roboty kuchenne Braun serie: Multiquick 7, Multiquick 5
  • szczoteczki elektryczne Braun Oral-B, irygatory OXYJET oraz zestawy OXYJET + 3000 (bez szczoteczek bateryjnych)

§4 [Zastrzeżenie prawa do rozszerzenia zakresu programu]

Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu programu „Satysfakcja Gwarantowana” na inne produkty znajdujące się w jego ofercie.

§5 [Określenie prawa nabywcy do zwrotu towaru]

Organizator zapewnia dobrą jakość oferowanych przez siebie wyrobów opisanych w § 3 regulaminu oraz prawo dla nabywcy do ich zwrotu jeżeli ich walory użytkowe nie są dla nich z jakichkolwiek powodów satysfakcjonujące, z zastrzeżeniem dalszych postanowień regulaminu.

§6 [Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie]

Za nabywcę uważa się osobę, która zakupiła w sieci sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej choćby jeden z produktów opisanychw § 3 regulaminu.

§7 [Wykluczenie z udziału w innych formach promocji]

Nabywca jest wykluczony z uczestnictwa w konkursach, loteriach i programach lojalnościowych organizatora, dotyczących zakupionych przez siebie produktów, w wypadku skorzystania z prawa do zwrotu towaru określonego w § 5. Tym samym nabywca traci prawo do nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści jakie ewentualnie przyznano mu już w ramach trwającego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego.

§8 [Obowiązek powiadomienia organizatora]

Jeżeli nabywca zgłosił swoje uczestnictwo w konkursie, loterii lub programie lojalnościowym, dotyczącym zakupionego przez siebie produktu, a następnie dopiero zdecydował się na skorzystanie z uprawnienia wskazanego w § 5, jest zobowiązany do poinformowania o tym organizatora, wówczas gdy w ramach tego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego zostały mu przyznane nagrody, rabaty, ulgi lub inne uprawnienia.

§9 [Obowiązek zwrotu nagród, rabatów, ulg i innych korzyści]

Nabywca ma obowiązek zwrotu nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści przyznanych mu w sytuacji opisanej w § 8, a które ewentualnie zostały mu już wydane. Obowiązek taki istnieje także wtedy, gdy nabywca zdecydował na skorzystanie z uprawnienia opisanego w § 5 dopiero wtedy, gdy nagroda lub inna korzyść zostały mu już wydane.

II. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z PROGRAMU „SATYSFAKCJA GWARANTOWANA”

§ 10 [Ograniczenie praw nabywcy do udziału w programie]

Nabywcy przysługuje prawo jednokrotnego udziału w Programie i zwrotu wyłącznie jednego z wymienionych w § 3 produktu marki Braun. Zwrot jakiegokolwiek produktu przez Nabywcę we wcześniejszych edycjach programu „Satysfakcja Gwarantowana” wyklucza możliwość ponownego zwrotu któregokolwiek produktu opisanego w § 3 regulaminu w bieżącej edycji programu.

§ 11 [Nabyte wady techniczne towaru]

Uprawnienie nabywcy określone w § 5 nie dotyczy towarów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich uszkodzenia oraz niesprawność powstałe po dokonaniu ich zakupu, a wynikłe z:
- przypadków losowych (udar mechaniczny, zalanie cieczą, przepięcia i awarie sieci zasilającej, podwyższona temperatura itp.);
- użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w nieodpowiednich warunkach środowiskowych (nadmierna wilgotność, zapylenie itp.);
- napraw wykonanych przez osoby nieuprawnione;
- zużycia materiałów i komponentów eksploatacyjnych (np. baterii);
- współpracy ze sprzętem nieautoryzowanym przez organizatora.

§ 12 [Gwarancja technicznej sprawności towaru]

Skorzystanie przez nabywcę z uprawnień przewidzianych w gwarancji „technicznej sprawności funkcjonowania” zakupionego towaru oraz przepisach o rękojmi i niezgodności towaru z umową, nie pozbawia go prawa do zwrotu towaru w warunkach wskazanych w § 5.

§ 13 [Udział w innych formach promocji produktu]

Prawa do skorzystania z uprawnienia określonego w § 5 nie tracą nabywcy, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w konkursach, loteriach oraz programach lojalnościowych dotyczących produktów wskazanych w § 3. W takim jednak wypadku do nabywcy mają zastosowanie przepisy § 7, 8 i 9 niniejszego regulaminu.

§ 14 [Przepisy odrębne]

Przepisy regulaminów odnoszące się do loterii, programów lojalnościowych oraz konkursów przygotowanych prze organizatora mogą przyjmować inne rozwiązania niż określone w § 13.

III. POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE

§ 15 [Czas zakupu towaru]

Warunkiem skorzystania przez nabywcę z programu „Satysfakcja Gwarantowana” jest zakupienie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sprzedaży detalicznej jednego z produktów wskazanych w § 3 regulaminu w terminie od dnia 01 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 16
[Określenia dnia zakupu]
Przez dzień zakupu uważa się dzień, w którym nabywca dokonał wpłaty należności za produkt.

§ 17 [Termin i miejsce zwrotu towaru]

Nabywca, aby skorzystać z prawa o jakim mowa w § 5 regulaminu, ma obowiązek wysłać produkt w terminie 100 dni od dnia jego zakupienia na adres:
Agencja Reklamowa Avanti
ul. Reymonta 4a
05-070 Sulejówek.

§ 18 [Zachowanie terminu]

Do biegu terminu określonego w § 16 nie wlicza się czasu naprawy, wymiany produktu lub innych usług wykonanych w ramach gwarancji „technicznej sprawności funkcjonowania” sprzętu.

§ 19 [Stan zwracanego towaru]

Produkt ma być przesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami będącymi na wyposażeniu oryginalnie zakupionego produktu, wraz z oryginałem dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub kserokopii oryginału faktury vat.

§ 20 [Opis przyczyny zwrotu]

Do zwracanego produktu nabywca może dołączyć własnoręczny opis przyczyn braku satysfakcji z produktu.

§ 21 [Brak negatywnych skutków przy braku opisu przyczyny zwrotu]

Brak dołączonego opisu przyczyny zwrotu do zwracanego produktu opisanego w § 20 nie pozbawia nabywcy możliwości skorzystania z uprawnienia określonego w § 5 regulaminu, jak też nie rodzi jego innych zobowiązań.

§ 22 [Koszty przesyłki zwracanego towaru]

Przesłanie zwracanego produktu odbywa się na koszt nabywcy.

§ 23 [Termin zwrotu i cena zakupu]

Organizator zwraca nabywcy pełną kwotę zakupu produktu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy cena zakupu w sposób rażący przewyższa średnią cenę rynkową produktu Organizator może skorygować zwracaną kwotę do rekomendowanej ceny detalicznej brutto produktu w dniu dokonania zakupu przez nabywcę.

§ 24 [Określenie sposobu zwrotu ceny zakupu]

Nabywca korzystając z uprawnienia określonego w § 5 ma obowiązek wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy w ramach z programu „Satysfakcja Gwarantowana”. Jeden numer rachunku bankowego może zostać wykorzystany jednokrotnie do zwrotu pieniędzy w ramach programu „Satysfakcja Gwarantowana”.

§ 25 [Cel zbierania informacji o przyczynie zwrotu]

W wypadku dołączenia przez nabywcę opisu przyczyny zwrotu opisanego w § 20 do zwróconego produktu, informacje w nim zawarte będą wykorzystywane przez organizatora przede wszystkim celem przygotowywania w przyszłości produktów coraz bardziej zbliżonych do potrzeb konsumentów.

§ 26 [Odmowa przyjęcia towaru]

W przypadku, gdy ze względu na niezgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, Organizator nie uzna zwrotu produktu w ramach programu „Satysfakcja gwarantowana”, nabywca ma obowiązek odebrać produkt na własny koszt w terminie 60 dni od dnia przesłania zwracanego produktu. Po tym terminie produkt zostanie komisyjnie zniszczony, a nabywcy nie przysługują dalsze roszczenia w stosunku do Organizatora.

§ 27 [Wyłączenie odpowiedzialności organizatora za niestaranność poczty i firm kurierskich]

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za produkty marki „Braun” zwracane w ramach programu „Satysfakcja Gwarantowana” zagubione w trakcie przesyłania ich pomiędzy organizatorem i nabywcą przez podmioty, którymi się posługuje się nabywca.

§ 28 [Wyłączenie odpowiedzialności organizatora za niestaranność nabywcy]

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej w wypadku przesłania pieniędzy za zwrócony towar na źle podany przez nabywcę numer konta. W takim też wypadku, przesłany Organizatorowi towar nie podlega zwrotowi.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 29 [Zastosowania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych]

Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazanych im przez nabywców towarów.

§ 30 [Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]

Dane osobowe dotyczące nabywców towarów mogą być zbierane i przetwarzane jedynie za dobrowolną zgodą tych osób i jedynie na potrzeby marketingowe organizatora. W szczególności dane tak zebrane nie mogą być udostępniane przez organizatora innym podmiotom.

§ 31 [Prawo dostępu do danych osobowych]

Osoba, której dane osobowe są przechowywane przez organizatora w związku z prowadzonym programem, ma w każdym czasie zapewniony do nich dostęp i może żądać ich niezwłocznego usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych przez uczestnika traktowane jest jako równoznaczne z wystąpieniem z programu.

§ 32 [Usunięcie danych osobowych]

Dane osobowe dotyczące uczestników programu oraz ich reprezentantów, w wypadku jeśli nie są już użyteczne dla celów programu są niezwłocznie usuwane i niszczone przez Organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33 [Zmiany w regulaminie]

Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

§ 34 [Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu]

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

§ 35 [Miejsce udostępnienia nowej wersji regulaminu]

W wypadku zmiany regulaminu jego nowa wersja zostanie niezwłocznie udostępniona na witrynie internetowej pod adresem www.braun.com/pl

§ 36 [Kontakt z uczestnikami programu]

Dodatkowe informacje na temat programu „Satysfakcja Gwarantowana” są zawsze dostępne na witrynie internetowej pod adresem www.braun.com/pl. Za pośrednictwem tej witryny nabywcy towarów objętych programem mogą w każdym czasie kierować pod adresem organizatora wszelkie pytania związane z programem, regulaminem oraz produktami marki Braun.

VI. Formularz zwrotu produktu

Imię: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwisko: .......................................................................................................................................................................................................................
Data urodzenia: ....................................................................................................................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowym (prosimy o wpisanie poniżej numeru konta i nazwy banku.) ............................................................................................................................................................................................................................................................

Model zakupionego produktu: .......................................................................................................................................................................................................

Powód zwrotu: .........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury programu „Satysfakcja gwarantowana”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu jest Procter and Gamble. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

* Powyższe oświadczenie może być złożone wyłącznie przez osobę, która ukończyła 18 lat.

Data:

Podpis: